Dokumenty

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA, S POHÁDKOU JE VŽDYCKY PRIMA

 

ZÁŘÍ

Září - těšíme se do školky

(uvědomuji si sám sebe, prožívám různé role, vím, kdo jsem a kam patřím)

 

 1. Adámek jde do školky

Cíl: posilovat prosociální vztahy k druhému, v dětské herní skupině. Být aktivní i bez podpory rodičů.

 1. Jak správně běží den za dnem

Cíl: chápat elementární časové pojmy.

 1. Pohádková postýlka

Cíl: rodina je naše základní zázemí, přiblížit dětem různé struktury rodiny.

 1. Naše školka

Cíl: pomoc dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

 

ŘÍJEN

Říjen - barvy podzimu

(vědomé využívání všech smyslů)

 

 1. Jak se stromy a keře loučily se zvířátky

Cíl: být citlivé ve vztahu k přírodě.

 1. Ježek

Cíl: vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.

 1. Jak krtek a veverka zkoumali semínka rostlin

Cíl: těšit se z podzimních krás - podzimní plody

 1. Dráček Papíráček

Cíl: sledovat rozmanitosti v přírodě - na poli, v lese a na zahradě

 

LISTOPAD

Listopad - mlhavé ráno

(žijeme uprostřed neustálých změn v přírodě, všímáme si jich a prožíváme, přírodní a povětrnostní jevy)

 

 1. Jak se krtek loučil s čápem

Cíl: přezimování ptáků a odlet.

 1. Ferda Mravenec

Cíl: poznávat rozmanitosti a změny v přírodě – hmyz, včely a brouci – úkryt před zimou.

 1. Kdo se chystá ke spánku

Cíl: setkat se se živou a neživou přírodou, přezimování zvířat, stromy a jejich názvy.

 1. Strom ztrácí listí

Cíl: orientovat se v čase, kalendář přírody, začínající advent.

 

PROSINEC

Prosinec - vánoční čas

(příprava a realizace společných zábav a slavností – tradice a zvyky)

 

 1. Mikulášská nadílka

Cíl: seznamovat děti přirozeným způsobem s tradicemi a zvyky – živé bytosti

 1. O malinkaté jedličce

Cíl: v rámci zvyků a tradic připravit a zrealizovat slavnost v MŠ i s rodiči.

 1. Vánoce

Cíl: vánoční zvyky a tradice.

 

LEDEN

Leden - já a moje tělo

(chráníme si své zdraví, výchova ke zdravému životnímu stylu, cizí lidé, ohrožující látky)

 

 1. Teta chřipka

Cíl: mít povědomí o ochraně osobního zdraví a bezpečí

 1. Jak se krtek chtěl dozvědět vše o lidech

Cíl: každý z nás roste a mění se – narození, růst, proměny těla, části těla.

 1. O neposlušných kůzlátkách

Cíl: Uvědomění si vlastního těla - únik z nebezpečných situací - zlý člověk - ohrožení cizí osobou

 1. Sněhulák a sáňky

Cíl: aktivní pohyb při sportování – zimní sporty a hry.

 

ÚNOR 

Únor - stavíme iglú

(záměrně ovlivňujeme životní prostředí, aktivita, zdravé vztahy, komunita, ekologie)

 

 1. Kocourek a zima

Cíl: přirozené změny v přírodě – znaky zimy.

 1. Ledový kontinent

Cíl: respektovat odlišnosti, polární oblasti naší Země.

 1. Karnevalová maska

Cíl: masopustní tradice – vnímat umělecké a kulturní podněty.

 1. Čím jednou budu

Cíl: objevování a zvídavost dětí – zaměstnání, řemesla, povolání lidí.

 

BŘEZEN

Březen - jaro se probouzí

(být citliví ve vztahu k přírodě – domácí zvířata a jejich mláďata, kontakt se zvířaty)

 

 1. První sněženka

Cíl: všímat si změn v přírodě, jsou přirozené – praktické pokusy, setí semínek.

 1. Jak mluví zvířátka

Cíl: poznat a pojmenovat domácí a hospodářská zvířata – jejich vlastnosti.

 1. Kdo je na jezeře nejhlasitější

Cíl: zvířata kolem nás – na poli, na louce a u vody.

 1. Velikonoce

Cíl: národní tradice a zvyky – spoluvytvářet prostředí pohody.

 

DUBEN

Duben - hurá na dopravní hřiště

(varování před úrazy, nebezpečí při hrách v dopravě)

 

 1. Budu žákem 1.A

Cíl: Respektovat a komunikovat s učitelem - překonat stud

 1. Neposlušné autíčko; Mašinka

Cíl: osvojit si praktické činnosti v provozu – v dopravě, dopravní prostředky na silnici a na kolejích

 1. O letadélku Káněti; Lodička

Cíl: poznat svět kolem sebe – cestování – co létá, pluje

 1. Na dopravním hřišti

Cíl: chápat základní pravidla pro chodce, cítit se bezpečně.

 

KVĚTEN

Květen - cestou necestou

(činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - naše město, ČR, vlast)

 

 1. Královské město Žatec

Cíl: vytvářet pozitivní vztah k místu, kde žiju.

 1. Hopík

Cíl: mít povědomí o technickém prostředí v našem městě, co se zde pěstuje a vyrábí.

 1. Procházka po našem městě

Cíl: poznat významné budovy ve svém městě.

 1. Praha

Cíl: znát hlavní město a význam hymn

 

ČERVEN

Červen - těšíme se na výlet

(oslavy MDD, kniha je přítel člověka, poznávání jiných kultur, planeta Země)

 

 1. Svátek dětí

Cíl: vnímat, že svět má svůj řád, je různorodý, také i lidé – máme se rádi na celém světě, Den dětí.

 1. Když září hvězdy

Cíl: spoluvytvářet pohodu prostředí naší planety Země – třídění odpadu.

 1. Červená Karkulka

Cíl: pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci – kladný vztah ke knize.

 1. O prázdninách na venkově

Cíl: loučení se školáky, bezpečnost o prázdninách.

 

 

 

Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny

ŠKOLNÍ  ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Č.j.:               Spisový / skartační znak

             3/2018                   A.1.          A10

Vypracoval:

Mgr. Ludmila Jurášová, ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Ludmila Jurášová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

1. 5. 2018

Řád nabývá účinnosti dne:

1. 5. 2018

 

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 1. I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,

 

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

 

1.1       Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

1.2       Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

1.3       Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

 

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

 1. 1 Každé přijaté dítě má právo
 2. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 3. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 4. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.
 5. 2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

 

 1. 3 Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

 

 1. 4 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

3. Práva zákonných zástupců

 

3.1       Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

 

4. Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

 1. 1 Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

 

 1. přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku),
 2. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,
 3. na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 4. informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 5. dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 6. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),
 7. ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

 

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 1. 1 Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od
 2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

 

 1. 2 Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
 2. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (příloha č. 1),
 3. potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 4. evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem,
 5. oznámení rodičů – pověření k vyzvedávání dítěte jinou osobou,
 6. přihlášku ke stravování,

 

 1. 3 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíců.

 

 1. 4 V měsíci červenci a srpnu lze přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz.

 

6. Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

7. Ukončení předškolního vzdělávání

 

 1. 1 Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže
 2. se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
 3. zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
 4. ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
 5. zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

 

 1. 2 Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

8. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

 

 1. 1 Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

 

 1. 2 Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

 1. Docházka a způsob vzdělávání

 

 1. 1 Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

 

 1. 2 Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

 

 1. 3 Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději třetí den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy písemně v Omluvném listě s uvedením důvodů absence (předškolní děti, plnící povinnou školní docházku).

 

 1. 4 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí
 2. a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

 

 1. b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

 

 1. c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

                                            

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

 1. Individuální vzdělávání

 

10.1     Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v

odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

 1. b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
 2. c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

 1. 2 Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na první polovinu prosince, Přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.

 

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

11. Přebírání/ předávání dětí

11.1     Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě učitelkám mateřské školy.

 

11.2     Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době určené mateřskou školou, nebo v individuálně dohodnuté době.

 

11.3     Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole.

 

11.4     Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a

 1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 2. informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,
 3. kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
 4. případně se obrátí na Policii ČR.

 

11. 5    Úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

 

 

II. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

12. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

 1. 1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:00 do 16:00 hod.

 

 1. 2 V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Uvede také informace o možnosti a podmínkách zajištění péče o děti jinými subjekty.

Provoz mateřské školy lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

 1. 3 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v základním denním režimu:

 

6:00 – 8:00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity,

     8:00 – 8:30

  8:30 – 9:00

Ranní kruh, pohybové aktivity

Osobní hygiena, dopolední svačina

     9:00 -  9:30

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, řízené aktivity

9:30 -11:30   

Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

11:30 -12:00

Oběd a osobní hygiena dětí

12:00 -13:45

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, kroužky

13:45 -14:15

Odpolední svačina, osobní hygiena

14:15 -16:00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

 

Doba povinného předškolního vzdělávání je určena ředitelkou školy: od 7:30 do 11:30 hodin.

                                                                                           

 

 1. 4 Úplata za vzdělávání je hrazena do patnáctého dne stávajícího měsíce, stravné je hrazeno do pátého dne stávajícího měsíce.

 

 1. 5 Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit vždy den předem, nejpozději do 7:45 hod. téhož dne. Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů, pouze v první den nepřítomnosti.

 

 1. 6 Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí.

 

 1. 7 O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na veřejně přístupném místě ve škole. U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem.

 

 1. 8 Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole písemně (Omluvný list), nebo osobně učitelce mateřské školy.

 

 1. 9 Nepřítomnost pro onemocnění, nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu, včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole, osobně, písemně, nebo telefonicky.

 

 1. 10 Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

13. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

 1. 1 Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Od doby převzetí dítěte, za něj nesou plnou zodpovědnost zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba. Musí respektovat Osnovy poučení o bezpečnosti, se kterými byli seznámení a visí na nástěnce v šatně. Při pohybu v budově školy a v celém areálu musí dbát na svoji bezpečnost a bezpečnost dítěte. Po schodech a po šikmé ploše u vchodu do budovy se přidržují madla, vedou své dítě za ruku a nenechají je volně běhat (hrozí uklouznutí, pád dětí ze schodů apod.). Po převzetí dítěte od paní učitelky se nezdržují v areálu MŠ.

 

 1. 2 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše
 2. a) 20 dětí z běžných tříd, nebo
 3. b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let.

 

 1. 3 Výjimečně může ředitel mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené
 2. a) v odstavci 13. 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo
 3. b) v odstavci 13. 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

 

 1. 4 Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

 1. 5 V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře. Také při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

 

 1. 6 Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování.

 

 1. 7 Budova MŠ je zabezpečena videotelefony. U vchodových dveří do 1. a 2. pavilonu, do kuchyně a ředitelny jsou kamery, proto v případě zvonění se ujistíme, že nepouštíme do budovy MŠ cizí osoby. Musíme zabránit vstupu cizích osob do naší MŠ, monitorovat pohyb těchto osob v celém areálu MŠ a věnovat zvýšenou pozornost přebírání a předávání dětí zákonným zástupcům, s ohledem na zajištění bezpečnosti všech dětí.

Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou všechny vchody do budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně otevíratelné (panikové zámky, klíč).

 

 1. 8 V budovách a areálu školy platí zákaz kouření (včetně elektronických cigaret), požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů,

13.9 Pedagogický pracovník je povinen, ve smyslu evropského nařízení ke GDPR, zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.

 

 1. Zacházení s majetkem mateřské školy

 

 1. 1 Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

 1. 2 Zaměstnanci i rodiče odkládají osobní věcí zaměstnanců a dětí pouze na místa k tomu určená.

 

V. Informace o průběhu vzdělávání dětí

 

 1. 1 Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy.

 

 1. 2 Zákonní zástupci dítěte se mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky a účastí na třídních schůzkách.

 

 1. 3 Ředitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

16.1     Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Věra Schmidlová. O kontrolách provádí písemné záznamy

16.2     Zrušuje se předchozí znění tohoto školního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.

16.3.    Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2018.

 

V Žatci dne 9. 4. 2018

 

 

Mgr. Ludmila Jurášová

ředitelka školy


 

Příloha č. 1

                                                                                                                   Č.j.: ZÁP _______ / 2018

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

Žádám o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny od 1.9.2018.

 

 

Žadatel:

Jméno a příjmení dítěte_______________________, datum narození_______________________

Místo trvalého pobytu ____________________________________________________________

Zdravotní stav, postižení, obtíže ____________________________________________________

Zastoupen zákonným zástupcem

Jméno a příjmení matky__________________________________________________________

Adresa trvalého pobytu __________________________________________________________

Doručovací adresa (pokud je odlišná) _______________________________________________

Telefon _______________________, e-mail __________________________________________

Jméno a příjmení otce ____________________________________________________________

Adresa trvalého pobytu ___________________________________________________________

Doručovací adresa (pokud je odlišná)

Telefon _______________________, e-mail __________________________________________

Sourozenci navštěvující naší MŠ: jméno, třída _________________________________________

 

Dle zákona č. 331/2012 Sb., kterým se kromě jiných mění také zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře,

ve znění pozdějších předpisů, podle jehož přechodných ustanovení Čl. II bod 2. je možný souběh výplaty rodičovského příspěvku a celodenní docházky dítěte do mateřské školy.

 

Dohoda o docházce dítěte do mateřské školy

Ředitelka Mateřské školy Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny, Mgr. Ludmila Jurášová

a zákonný zástupce dítěte pan/í __________________________________________________

uzavírají tuto dohodu o docházce dítěte ___________________________________do mateřské školy

Dítě se bude vzdělávat v mateřské škole na dobu od nástupu do ukončení předškolní docházky:

( *nehodící se škrtněte)

celodenní – polodenní

 

Dávám svůj souhlas mateřské škole k tomu, aby v rámci přijímacího řízení zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a ve smyslu Evropského nařízení ke GDPR. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, pro vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření.

Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb. a podle Evropského nařízení ke GDPR.

Byl jsem poučen o svých právech ve správním řízení, ve smyslu příslušných ustanovení zákona          č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, zejména o možnosti nahlížet do spisu.

Byli jsme dostatečně informováni o vzdělávacím programu mateřské školy a o Školním vzdělávacím programu a souhlasíme se začleněním našeho dítěte do předškolního vzdělávání dle daného ŠVP, v pozdějším znění.

 

Prohlašujeme, že jsme byli seznámeni s Kritérii pro přijímání dětí do MŠ, se Školním řádem MŠ č.j. 3/2018, s Úplatou za předškolní vzdělávání č.j. 3/2013, že bereme na vědomí Dohodu o docházce dítěte do MŠ a že námi uvedené údaje jsou pravdivé.

 

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že záležitosti ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dle

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, které podléhají správnímu řízení) bude vyřizovat:

Zákonný zástupce: ___________________________________________________ (jméno, příjmení)

Doručovací adresa: _________________________________________________________________

Podpis:_____________________       V Žatci dne: ____________________

Vyplní ředitelka školy:

Při přijetí byla uplatněna kritéria stanovená ředitelkou školy:

 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny, vydaná dne 12.4.2018 ředitelkou školy (viz příloha)

 

 

K předškolnímu vzdělávání                       přijato                      nepřijato

 

Vydáno rozhodnutí č:                                                               změna:

 

 

V Žatci dne: ……………………………

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ludmila Jurášová,

 

 

 

ředitelka školy

 

Přílohy u dítěte se zdravotním postižením:

 1. Doporučení příslušného školského poradenského zařízení
 2. Doporučení lékaře

 

Příloha č. 2   Žádost o ukončení předškolního vzdělávání dítěte

 

Č.j.:  

 

                                                                                          Mateřská škola Žatec

                                                                                          Mgr. Ludmila Jurášová, ředitelka MŠ

                                                                                          Otakara Březiny 2769

                                                                                          438 01 Žatec

 

 

 

 

Oznámení o ukončení předškolního vzdělávání dítěte

 

 

Žádám o ukončení předškolního vzdělávání:

 

Žadatel

Jméno a příjmení dítěte… ………………….……datum narození.....…………………......

 

Bydliště…… ……………………………………..………………………………………........……

 

v Mateřské škole Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny ke dni ……………………….

 

 

Zastoupen zákonným zástupcem

 

Jméno a příjmení ………….… ………………………………………………………....................

 

Bydliště………………………………….. …..…….. telefon: ……………………,………………..

 

 

 

 

 

Důvod: ………………….

 

 

V Žatci dne

                                                                Podpis zákonného zástupce ...................................

 

 

­­­

 

Žádosti se vyhovuje

 

 

Mgr. Ludmila Jurášová

Ředitelka mateřské školy

 

 

V Žatci dne

 

Příloha č. 3     Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

 

 

Mateřská škola

adresa

 

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

 

 

Oznamuji vám podle § 34 b zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, že moje dítě bude plnit povinné předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělávání.

 

Jméno, příjmení dítěte:

Rodné číslo:

Místo trvalého pobytu:

Období, ve kterém bude dítě individuálně vzděláváno:

Důvody pro individuální vzdělávání:

 

Prohlašuji, že jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte.

 

Dále prohlašuji,

 1. že jsem byl mateřskou školou poučen o její povinnosti ověřit úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech mým dítětem a zajistím účast na tomto ověřování ve školou stanovených termínech
 2. že beru na vědomí, že nezajištění účasti na tomto ověřování ve stanovených termínech je důvodem pro ukončení individuálního vzdělávání, bez možnosti jeho obnovení,
 3. že mi byly mateřskou školou doporučeny oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno.

 

 

Místo, datum

 

Podpis zákonného zástupce

 

Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny PSČ 43801 Žatec, tel.: 415 740 572, e-mail: msbreziny@gmail.comhttp://www.msbreziny.zatec.cz  

 

Dodatek č. 1

ke směrnici Školní řád mateřské školy č.j. 3/2018

 

 

Školní řád školy č.j. 3/2018, se vzhledem k Metodickému doporučení pro vzdělávání distančním způsobem MŠMT, ze dne 23.9.2020, doplňuje s účinnosti od 12.10.2020 o následující ustanovení:

 

Pokud Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví právním předpisem či mimořádným opatřením pravidla, která budou odlišná od pravidel tohoto školního řádu, pak ustanovení školního řádu, které jsou s nimi v rozporu, se nepoužijí.

 

Předškolní děti jsou povinné se řádně vzdělávat, jak prezenční, tak distanční formou výuky, při ní v míře odpovídající okolnostem.

 

Povinnost distančně vzdělávat má ve vymezených situacích mateřská škola ve vztahu k dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné a začíná v případě, pokud není možná osobní přítomnost většiny dětí, z celé mateřské školy, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání.

 

U dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, je distanční výuka založena na komunikaci učitele a rodičů. Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. Vzhledem k věku je dostačující, pokud učitelé prostřednictvím domluvené komunikační platformy (případně papírovou formou) předávají jednou týdně rodičům tipy na tematicky zaměřené aktivity vhodné pro domácí prostředí.

 

Nestanovuje se hodinový rozsah ani časové vymezení distanční výuky. Vzdělání probíhá v souladu s RVP PV a ŠVP mateřské školy, avšak ne nutně v plné míře. Z hlediska obsahu vzdělávání mohou být východiskem pro přípravu nabídky rozvojových aktivit pro děti, resp. rodiče, vlastní zdroje pedagogů. Při zveřejňování podkladů je třeba dbát na dodržování autorských práv.

 

Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá systematická příprava na vzdělávání v základní škole, do níž za několik měsíců nastoupí. Na základě deficitních oblastí školní připravenosti konkrétního dítěte zadáváme aktivity individualizovaně tak, aby u něj cíleně rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, sluchové vnímání apod. Doporučení učitele by měla vycházet z hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků jednotlivce. Mateřská škola se tak zaměří nejen na nabídku rozvojových aktivit pro všechny, ale také na aktivity individuálně cílené, které by co nejlépe odpovídaly potřebám konkrétního dítěte.

 

Režim vyučování předškolních dětí musí respektovat specifika tohoto způsobu vzdělávání, jako jsou odlišné technické vybavení a možnosti dětí a jejich zákonných zástupců, náročnost dlouhodobé práce s počítačem, dlouhodobé sledování monitoru, nevhodné držení těla atd.

 

Distanční vzdělávání mateřská škola přizpůsobí podmínkám dětí a zákonných zástupců a zajistí výuku přes Facebook, e-maily, telefonicky nebo osobním vyzvedáváním písemných materiálů.

 

Při distančním vzdělávání nelze realizovat vzdělávání v rozsahu plánovaném pro prezenční výuku, škola se zaměří především na stěžejní výstupy ŠVP. Priority ve vzdělávání budou operativně určovány podle délky distanční výuky, zda půjde o krátkodobé či dlouhodobé zákazy přítomnosti dětí ve školách.

 

Dítě dostane zpětnou vazbu o výsledcích svého vzdělávání a plnění zadaných úkolů, formou pochvaly.

 

 

 

 

Datum: 9. 10. 2020

 

                                               Mgr. Ludmila Jurášová, ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny

Vnitřní řád školní jídelny

Č.j.:               Spisový / skartační znak

             9/2018                    A.1.          A10

Vypracovala:

Mgr. Ludmila Jurášová, ředitelka školy

Schválila:

Mgr. Ludmila Jurášová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

30. 8. 2018

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2018

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1. 9. 2018

 

1 Organizace

a) Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření týkající se stravování dětí.

 b) Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 6:00 h do 14:30 hodin.

 c) Dohled nad dětmi během stravování zajišťují pedagogičtí pracovníci školy.

 d) Dohlížející pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně dětí, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

 e) Výdej jídel do jídlonosičů pro nemocné děti probíhá před zahájením výdeje jídla, a to vchodem do školní jídelny ze dvora.

 f) Dohlížející pracovníci zejména:

 1. sledují dodržování jídelníčku;
 2. sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů, táců;
 3. regulují osvětlení a větrání;
 4. sledují odevzdávání nádobí strávníky, kteří odkládají talíře a příbory, roztřídění nádobí,

 g) Vedoucí školní jídelny vyvěšuje jídelníček v šatnách dětí a na webových stránkách školy, na období 1 týdne předem.

 h) Děti nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti.

i) Technické a technologické vybavení jídelny je vyhovující.

 j) Pro školní jídelnu je zajištěn pravidelný dovoz čerstvých potravin.

 k) Výživová norma je zajištěna v pestrosti a návaznosti sestavování jídelních lístků a plněním spotřebního koše.

 l) Věková skupina stravovaných dětí je od 3-6 let a 7 leté děti s odkladem školní docházky.

 m) Úklid po skončení provozní doby zajišťují zaměstnanci školní jídelny.

 n) Stravování dětí je zajištěno vlastní vývařovnou.

 o) Dětem se v době celodenní docházky podává jedna dopolední svačina, oběd a odpolední svačina.

 p) Pitný režim dětí je dodržován denně přísunem tekutin na třídách i při pobytu na zahradě.

 q) Podle § 4 odst. 1-2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanoví ředitelka mateřské školy, po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno, stravovalo vždy.

 r) Stravné je hrazeno do pátého dne stávajícího měsíce, v hotovosti (ve stanovené dny, které jsou včas písemně oznámeny) nebo bezhotovostně (dle dohody) za celý měsíc předem.

 s) Cena stravného je přílohou tohoto řádu.

 t) Za předpokladu, že dítě do MŠ dochází celý měsíc pouze do oběda, je možné po předem nahlášené skutečnosti, platit stravné bez odpolední svačinky.

 u) Vyúčtování a vrácení částky za dny absence v mateřské škole:

 

 1. u platby v hotovosti se o tento přeplatek poníží cena stravného hned v následujícím měsíci,
 2. u bezhotovostní platby se přeplatky vrací na bankovní účet, ze kterého byla platba zaslána, dle výše přeplatků (dohodou) nebo na konci školního roku.
 3. přeplatky za absenci, při ukončení docházky do mateřské školy se vracejí zákonným zástupcům.

 

2 Závěrečná ustanovení

a) Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Věra Schmidlová

b) Zrušuje se předchozí znění této směrnice, její uložení se řídí spisovým řádem organizace.

c) Směrnice nabývá platnosti dnem 1. 9. 2018

d) Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018

 

V Žatci dne 25. 8. 2018

 

Mgr. Ludmila Jurášová,

ředitelka školy

 

 

 

Doporučení zákonným zástupcům - rodičům

  • vodit děti do MŠ zdravé
  • předávat děti osobně pedag. pracovníkům s informací o zdravotním stavu (v žádném případě neposílat děti samotné)
  • oznámit výskyt infekčního onemocnění dítěte jakož i členů jejich rodiny
  • dodržovat a nepřekračovat provozní dobu MŠ (6.00 - 16.00 hodin)
  • sledovat všechny informace (šatna dětí)
  • dbát na přiměřené oblečení dětí dle ročního období (pláštěnka, holínky, šála, rukavice, čepice, v letním období pokrývku hlavy apod.)
  • podepsat veškeré součásti oděvů a obuv svých dětí
  • dodržovat termíny placení stravného a úplaty za vzdělávání
  • nevodit do prostor mateřské školy žádná zvířata!
  • zákonní zástupci jsou povinni nahlásit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu pojišťovny a změnu bydliště.
  • prosíme rodiče, nedávejte dětem do MŠ cenné věci (prstýnky, řetízky, peníze, nezajištěné náušnice). Za jejich ztrátu nemůžeme ručit a ztráta je potom pro obě strany (rodič i MŠ) velice nepříjemná. Nedoporučujeme ani nošení hraček do MŠ.

My důvěřujeme Vám, Vy důvěřujete nám.
Jsme tu pro Vás a šťastné dítě je rukou nás všech.
Jediná správná cesta je cesta spolupráce, vzájemné důvěry, otevřenosti a přátelství.