Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání - Zápisy 2019

Kategorie: Aktuality

Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny

PSČ 43801 Žatec, tel.: 415 740 572, e-mail: msbreziny@gmail.comhttp://www.msbrezinyzatec.cz

                                                                                                                                        Datum: 5. 6. 2019

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání

ČJ.   ZÁP  1/2019

Ředitelka školy jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodla o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Žatec, Otakara Březiny 2769, okres Louny 29 uchazečů s tímto registračním číslem:

Registrační číslo

Rozhodnuto

Registrační číslo

Rozhodnuto

ZÁP 1/2019

ZÁP 2/2019

ZÁP 4/2019

ZÁP 5/2019

ZÁP 6/2019

ZÁP 7/2019

ZÁP 8/2019

ZÁP 9/2019

ZÁP 10/2019

ZÁP 11/2019

ZÁP 12/2019

ZÁP 14/2019

ZÁP 18/2019

ZÁP 19/2019

ZÁP 20/2019

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

ZÁP 21/2019

ZÁP 22/2019

ZÁP 23/2019

ZÁP 27/2019

ZÁP 28/2019

ZÁP 29/2019

ZÁP 30/2019

ZÁP 32/2019

ZÁP 33/2019

ZÁP 34/2019

ZÁP 35/2019

ZÁP 36/2019

ZÁP 37/2019

ZÁP 41/2019

ZÁP 44/2019

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

přijat

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 5. 6. 2019 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 5. 06. 2019 na webových stránkách školy http://msbrezinyzatec.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která tato rozhodnutí vydala.

                                                                                  Mgr. Ludmila Jurášová, ředitelka školy                                                                                                   

Napsal(a): Mgr. Ludmila Jurášová,