Projekty a spolupráce

Název projektu: MŠ Žatec Otakara Březiny 22

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002792

Zahájení realizace projektu: 01. 01. 2017

Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2018

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 221 240,00 Kč

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je kombinací aktivit z těchto oblastí: osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Cílem našeho projektu je podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na čtenářskou pregramotnost, matematickou pregramotnost, inkluzi, prevenci logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí, individualizaci vzdělávání a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřených tematických setkávání.

 

Nastavené šablony:

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a inkluze.

 

Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

Cílem šablony je rozšířit prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP síť logopedických asistentů v řadách předškolních pedagogů v mateřských školách, a tím podpořit přirozený vývoj řeči dětí a plošné posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí.

 

Individualizace vzdělávání v MŠ

Cílem je posílit kompetence předškolních pedagogů v individualizaci vzdělávání dětí v mateřské škole prostřednictvím absolvování vzdělávacího programu DVPP zaměřeného na prohloubení znalostí a dovedností pedagogů k vedení dětského portfolia a v metodách/programech zaměřených na vnitřní diferenciaci a individualizaci ve vzdělávání předškolních dětí.

 

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.

 

Spolupráce s Mensou

Od února 2016 se naše mateřská škola stala Školkou spolupracující s Mensou.

Učitelky naší školy vytváří podnětné prostředí a pomocí her, pracovních listů a různých didaktických pomůcek se zaměřují na všestranný rozvoj dítěte, kladou důraz na rozvoj rozumových schopností, paměti, pozornosti, logického myšlení, předmatematických i předčtenářských dovedností a rozvoj motoriky.

Účastníme se různých kurzů, které Mensa nebo i jiné organizace nabízí. Výsledky naší práce jsou velice pozitivní. Za poslední roky máme již druhé nadané dítě, s kterým pracujeme dle Individuálního vzdělávacího plánu.

Mensa ČR: http://deti.mensa.cz/

 

Projekt „Kouzelný kufříček, rozváže nám jazýček“

Naše Mateřská škola se v roce 2016 zapojila do projektu v rámci Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nám na tento projekt poskytlo celkem 30 000 Kč, za které byly nakoupené logopedické pomůcky.

Tyto pomůcky využíváme pravidelně k rozvoji řeči, slovní zásoby a vyjadřování, k prevenci logopedických vad a k logopedické nápravě.

Do projektu jsou zapojeni i rodiče dětí, kteří se svými dětmi procvičuji logopedická cvičení, která dostanou domu. Důležité je i pravidelné čtení, děti mají i čtenářský deník, veden formou obrázků z přečtené knihy.

 V roce 2018 se nám podařilo zakoupit interaktivní tabuli, kterou při této logopedické prevenci využíváme a přispíváme tak k rozvoji řeči dětí v naší MŠ.

 

Projekt ČOS pro předškolní děti

„Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky“

Celoroční projekt pro předškolní děti, který se zaměřuje na přirozená cvičení (atletika), obratnost (gymnastické dovednosti), manipulaci s míčem, netradiční činnosti a rozvoj poznání. Cílem projektu je objevovat svět pomocí pohybových dovedností, podporovat zájem o aktivní sportování a vést děti k týmové spolupráci. Plnění jednotlivých úkolů přinese dětem radost a potěšení z pohybu, naučí je překonávat překážky, rozvíjí jejich samostatnost, respektuje individualitu dítěte, ale také je přínosem pro celou skupinu dětí. Motivací pro děti jsou zvířátka, která je provázejí v rámci jednotlivých činností v průběhu celého školního roku.